Genel, Manşet

Usulsüz Sermaye Artırımı için SPK’ya Başvuru

+ -

Usulsüz Sermaye Artırımı için SPK’ya Başvuru

GALATASARAY’IN HAKSIZ VE USULSÜZ ÜÇÜNCÜ SERMAYE ARTIRIMINI ENGELLEMEK ve KANUNA UYGUN YAPILMASINI SAĞLAMAK İÇİN

Aşağıdaki başvuru dilekçesini, isim – TC Kimlik – adres – telefon – imza ile SPK ya gönderilmesi, haklarımızın korunması açısından önem taşımaktadır.

Aşağıdaki metni kopyalayıp Başkan ve Üyelere tek tek faks ve/veya kargo ile göndermeniz yeterli.

Gonderilecek Faks Numarası ve adresler :

Merkez : ANKARA
Telefon : +90 (312) 292 90 90
Faks : +90 (312) 292 90 00
Adres : Eskişehir yolu 8.Km. No:156 06530 ANKARA

İstanbul Temsilcilik :
Telefon : +09 (212) 334 55 00
Faks : +09 (212) 334 55 00
Adres : Harbiye Mah. Asker Ocağı Cad. No:15 Süzer Plaza 34367 Şişli / İSTANBUL

———————————————————————-

Dr. Vahdettin ERTAŞ

Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı

Eskişehir Yolu 8.Km No:156 06530 ANKARA

21 Ekim 2013

Sn ERTAŞ,

Mayıs 2012’de rüçhan hakkı kullanımı ile birlikte % 10.000’i bulan bir sermaye artırımı yaparak küçük yatırımcıyı perişan eden GALATASARAY Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar A.Ş. (GS Sportif A.Ş.), Eylül 2012 de % 300 ve 10 kat rüçhan hakkı kullanımı gerektiren ikinci bir bedelli sermaye artırımı kararı almış, Sermaye Piyasası Kurulu, bu artırımı mevzuata uygun olmadığı gerekçesiyle reddetmişti.

Ancak hakim ortak GALATASARAY, geçtiğimiz günlerde KAP’ta yaptığı açıklamayla Kurumunuzun bu net ve açık kararına rağmen % 300 oranında ve 7,50 kat rüçhan hakkı kullanımı ile bir kez daha bedelli sermaye artırımı başvurusunda bulunduğunu açıklamıştır.

Bu bedelli artırıma on binlerce küçük yatırımcının katılması mümkün değildir. Bir yıl içinde arka arkaya yapılan bu sermaye artırımları kümülatif olarak % 22500 lik bir bedelli sermaye artırımına tekabül etmektedir ki, bu oranda bir artış, küçük yatırımcının ezilmesi, elindeki hisselerin haklarını kaybetmesi, yok edilmesi, Şirkete ve Sermaye Piyasasına olan güvenini kaybetmesi anlamına gelmektedir.

Ayrıca Kurulunuz Şubat 2012 tarihinde ve sonrasında yaptığı açıklamalarla, Galatasaray Sportif A.Ş. nin bu sermaye artırımını yapabilmesi için :

– Hakim Ortak Galatasaray’ın da kendi hissesi oranında NAKİT katılımda bulunması gerektiğini

– İlişkili taraflar arasındaki varlık devirlerinden kaynaklanan alacakların bu nakit katılım için mahsup yöntemiyle olmaması gerektiğini

– Varlık satışından kaynaklanan alacaklara mahsup etme işlemi ÖNEMLİ NİTELİKTE İŞLEM sayılacağından, Galatasaray’ın Genel Kurul çağrısı yaparak bu sermaye artırımına katılmak istemeyen ortaklara ayrılma hakkı vermesi ( ÇAĞRI yapması ) gerektiğini

– Sermaye artırımından gelecek paranın bu borçları ödemede kullanılmayacağı” şeklinde bir beyanda bulunulması halinde ise, geçmiş 4 dönemdeki finansal tablolarda belirtilen yukarıdaki mahiyette BORÇLAR, eğer aktiflerin (varlıkların) % 20 sinden fazlaysa yine ÇAĞRI prosedürü uygulanacağını

belirtmiştir.

Tüm bunlar, anayasal düzende, kanun, kural ve kaideler çerçevesinde Kamu kurumları vasıtasıyla tarafsız hareket eden bir Kamu Kurumu’nun yapması gerekenleri göstermiş ve küçük yatırımcıların, DEVLET tarafından haklarının korunduğunu göstermiştir.

Ancak görülmektedir ki, Galatasaray Sportif A.Ş., yukarıda belirtilen 11 Ekim 2013 tarihli başvurusu ve eki İZAHNAME’de Kurumunuzun belirttiği bu kurallara yine uymamakta ve küçük yatırımcının haklarını gasp etmektedir.

Şöyle ki:

Hala mahkemelerde görüşülen ve Kurumunuzca da cezalandırıldığı üzere, 2 yıl önce kamuoyundan bilgi gizlenerek yapılan Stad Hasılat Devir Protokolüne göre, Kulüp tarafından Şirkete 2030 yılına kadar devredilen ARENA Stadı müsabaka biletleri ve localarının son 4 yılı Şirket tarafından yine tartışmalı bir protokolle Kulübe iade edilerek tartışmalı Varlık devrinden kaynaklanan alacakların ortadan kaldırıldığı ifade edilmektedir.

ANCAK, çok iyi takdir edeceğiniz gibi, bu devir, aynen 2010 yılındaki birleşme öncesindeki devir gibi SERMAYE PİYASASI KANUNU Md 23 ve Md 24 kapsamına girmektedir. Şöyle ki:

Ortaklıkların önemli nitelikteki işlemleri

MADDE 23 – (1) Halka açık ortaklıkların;

b) Mal varlığının tümünü veya önemli bir bölümünü devretmesi veya üzerinde bir ayni hak tesis etmesi veya kiralaması,

gibi hususlar bu Kanunun uygulanmasında önemli nitelikte işlem sayılır.

….

Takdir edersiniz ki, Sermayesi 13.940.000 TL olan bir şirketin bu sermayenin 10 katı büyüklüğünde – 31 Ağustos bilançosuna göre 135.936.267 TL tutarındaki – 2026-2030 arası müsabaka biletlerini devretmesi tabii ki önemli nitelikteki bir İşlem olacaktır. Bu durumda, Kurul kararlarınız ve yönetmelik/tebliğleriniz çerçevesinde Genel Kurul toplanması ve ortaklara ayrılma hakkı verilmesi gerektiği tabiidir:

Ayrılma hakkı

MADDE 24 – (1) 23 üncü maddede belirtilen önemli nitelikteki işlemlere ilişkin genel kurul toplantısına katılıp da olumsuz oy kullanan ve muhalefet şerhini toplantı tutanağına işleten pay sahipleri, paylarını halka açık ortaklığa satarak ayrılma hakkına sahiptir. Halka açık ortaklık bu payları pay sahibinin talebi üzerine, söz konusu önemli nitelikteki işlemin kamuya açıklandığı tarihten önceki otuz gün içinde borsada oluşan ağırlıklı ortalama fiyatların ortalamasından satın almakla yükümlüdür.

(2) ….

(3) Birinci fıkrada yer alan hususların görüşüleceği genel kurul toplantısının gündeminde, bu kararlara muhalefet oyu kullanacak pay sahiplerinin ortaklıktan ayrılma hakkının bulunduğu hususu ile bu hakkın kullanılması durumunda payların ortaklık tarafından satın alınacağı bedel yer alır.

Oysa Galatasaray Sportif A.Ş., sermayesinin 10 katı büyüklüğünde bir devir yaparken, küçük yatırımcının görüşünü alacağı ve ona durumu anlatacağı bir Genel Kurul yapmamış, aynı gün içinde yapılan bir Protokol ile bu biletleri devretmiş ve Kurumunuza “aramızda bu varlık devrinden kaynaklanan bir borç kalmadı” beyanında bulunmuştur.

Bu uygulama Sermaye Piyasası Kurulu’nun öncelikle ele alması gereken bir konudur. Yapılan protokol askıya alınmalı, tarafınızca değerlendirilmeli, gerekirse iptal edilmeli, yapılacak Genel Kurul sonrasında % 45 ten fazla bir orana ulaşan küçük yatırımcıların görüşü alındıktan sonra uygulamaya geçirilmelidir.

Öte yandan, bu protokolün konusunu teşkil eden 2026 – 2030 yılları arası biletlerin Kulübe devredilerek ilişkili taraflar arasındaki varlık devrinden kaynaklanan borç-alacakların silinmesi amacıyla hazırlanan fiyat tespit değerlendirme hesabı Kanuni ve SPK tarafından zorunlu tutulmasına rağmen, kamuoyuna ve yatırımcılara açıklanmamıştır.

Kurumunuz İlişkili Taraf İşlemlerinde bu Değerleme Yaptırma Yükümlülüğünü düzenlemiştir :

MADDE 16 – (1) Halka açık ortaklıklar ve bu ortaklıkların doğrudan veya dolaylı bağlı ortaklıkları ile ilişkili tarafları arasındaki,
a) Varlık alım benzeri işlemlerde işlem tutarının kamuya açıklanan son yıllık finansal tablolara göre varlık toplamının veya satış gelirlerinin veya yönetim kurulu karar tarihinden önceki ilk işlem günü günlük ağırlıklı ortalama fiyat baz alınarak hesaplanan şirket değerinin % 5 inden
….
fazla bir orana ulaşacağının öngörülmesi durumunda; işlem öncesinde işleme ilişkin değerleme yaptırılması zorunludur. Sürdürülen faaliyetler vergi öncesi karı hesap kaleminin negatif olması halinde, bu fıkranın (b) bendinde yer alan kriter dikkate alınmaz.
….
(3) Bu maddenin ikinci fıkrası dışında verilecek değerleme hizmetleri, Kurulun değerlemeye ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde değerlemeye tabi tutulur. Bu kapsamda verilecek değerleme hizmeti;

ç) Değerleme çalışmasını talep eden ortaklık ile doğrudan veya dolaylı olarak sermaye, yönetim veya denetim ilişkisi bulunmayan,
Kurulca belirlenen nitelikteki aracı kurumlar ile yatırım ve kalkınma bankaları tarafından yerine getirilecektir.

Bu değerleme işlemi yapılmamış veya yapıldıysa dahi Kamuoyuna açıklanmamıştır.

Ayrıca, 2013 – 2030 yılları arasında 17 yıllık bilet gelirleri 442 Milyon TL ‘ye GS Sportif A.Ş.’ye devredilmiş ise, bunun en sondaki dolayısıyla en çok iskonto edilmesi gereken 2026 – 2030 arası 4 yıllık kısmının 136 Milyon TL ye Kulübe iade edilme protokolü yanlış bir hesaba dayanmaktadır.

Toplam bedelin basitçe 4 e bölünerek yapıldığı anlaşılan bu hesap ve değerlemenin düzeltilmesi gerekmektedir. 2013-2014 yılı için belirlenen yıllık bilet bedeli ile 17 yıl sonraki 2029-2030 yılı için belirlenen yıllık bilet bedeli hangi hesaba dayanarak eşit kabul edilir?

Ayrıca GS kulubüne 2026 – 2030 yılları arasındaki bedeli ödenmeyen alacakları için her bilanço döneminde açıklanan faiz ödemeleri yapıldığı da unutulmamalıdır. Devir sırasında bu bedelin de dikkate alınması ve bu faiz rakamlarının da GS kulübünden iadesi sağlanmalı; GS nin bilançoda gösterilen alacakları azaltılmalıdır.

Bu devir protokolü dolayısıyla Kurumunuzun Örtülü Kazanç Aktarımı Yasağı konusunu düzenleyen Kurumsal Yönetim Tebliği İlkeleri 18. Maddesini hatırlatmak isterim :

1- Halka açık ortaklıklar ile bunların iştirak ve bağlı ortaklıklarının;yönetim denetim veya sermaye bakımından doğrudan veya dolaylı olarak ilişkide bulundukları gerçek veya tüzel kişiler ile emsallerine uygunluk, piyasa teamülleri,ticari hayatın basiret ve dürüstlük ilkelerine aykırı olarak farklı fiyat, ücret,bedel veya şartlar içeren anlaşmalar veya ticari uygulamalar yapmak veya işlem hacmi üretmek gibi işlemlerde bulunmak suretiyle karlarını veya malvarlıklarının artmasını engelleyerek kazanç aktarımında bulunmaları yasaktır.

-Emsallerine uygunluk açısından Fenerbahçe Spor Kulübünün FB Futbol AŞ ile yaptığı aynı türden devir protokolündeki yıllık kiralama ücreti 17 Milyon TL dir ve bütün Stad gelirini kapsarken; GS nin Stadın bir kısım gelirlerinin devrini sağlayan protokoldeki yıllık kiralama bunun iki kat özerindedir ve emsallerine uygun değildir.

-Piyasa Teamülleri açısından hiç bir Tüzel kişilik ya da Tüccar, henüz resmi olarak kullanım hakkına sahip olunmamış (GS Kulübü Halen Stadın devrini üzerine almadı) bir Gayrimenkul için 442 Milyon TL kiralama bedeli üzerinden anlaşıp bu tutarın bugün itibariyle 300 Milyon TL sini ödeyerek 2 yıl beklemez. Hele ki ödeyeceğini belirttiği tutara Faiz hiç bir şekilde ödemez.

-Ticari Hayatın Basiret ve Dürüstlük İlkeleri: Bugün itibari ile GS nin Özkaynakları Negatif 122 Milyon TL ve Net işletme Sermayesi açığı 336 Milyon TL dir. GS nin incelediğimiz 31 Ağustos 2013 bilançolarına göre 442 Milyon TL lik varlık devrinden kaynaklı GS kulübüne bugüne kadar aktarılan kaynak toplam 300 Milyon TL. tutarındadır. Bu bedel faizleriyle beraber ödenmiş ve küçük yatırımcının cebinden çıkmıştır.

SPK’nın, acilen toplanıp yayınladığı tebliğin 18 ve 20. ve 21. Maddesini düzenleyen Kazanç Aktarımının Ortaklıklara İadesi maddesine göre aktarılan kazancın GS Sportif AŞ’ye iadesini sağlaması gerekmektedir. Bu iade yapıldıktan sonra ancak sermaye artırımına nakit katılım konuşulabilecektir. Aksi takdirde sermaye artırımında yine varlık devrinden kaynaklanan alacaklar kullanılmış olacaktır.

Galatasaray Kulübü İZAHNAME’de NAKIT katılım yapacagını ifade etmektedir. Özellikle 31 Ağustos 2013 bilançosunda Galatasaray’ın Sermaye Artırımına katılmak amacıyla 93,4 Milyon TL lik Nakit alacağı ( + 32,4 Milyon TL kısa vadeli borcu ) bulunduğu gösterilmektedir.

Bu bedel tümüyle KANUNA KARŞI HİLE ve DOLANMA olarak tarif edilen bir işlemle ortaya çıkmıştır. GS Sportif AŞ, Bankalara borç ödemesi yapmamış, hatta bu borçları 3 ay içinde 724 Milyon TL den 876 Milyon TL ye çıkarmış, yani 150 Milyon TL den fazla Kredi almış, 30 Milyon TL varlık devri için, 65 Milyon TL de sermaye avansı olarak kaydedilmek uzere GS kulubune aktarmıstır. Ayrıca Varlık devrinden kaynaklanan Hakim ortak alacaklarına faiz işletilmiştir. Kurumunuzun kabul etmediği Varlık devri alacaklarının faizleri nasıl kullanılır Nakit olarak? Bu bedel hakim ortağa devredilerek onun NAKIT katılımda bulunması sağlanmaya çalışılmıştır. Bu net olarak kurumunuzun ve mevzuatın arkasından dolanılmasıdır. Yatırımcılar ve Kurumunuz aldatılmaya çalışılmaktadır

Bu işlemin bilançolar değerlendirilerek Kurumunuz uzmanlarınca daha net görüleceği aşikardır.

Galatasaray Sportif A.Ş., bu sermaye artırımının Pay Tebliği’nin 12/6 ve 12/7 fıkrası kapsamına girmeyeceğini mütaala etmektedir. Oysa, Pay Tebliğinin ilgili maddeleri NET ve AÇIK olarak

(6) …sermaye artırımlarından elde edilecek fonun ortaklığın mevcut sermayesini aşması ve ortaklığa nakit dışındaki varlık devirlerinden kaynaklanan borçların kısmen ve tamamen ödemesinde kullanılacak olması… ( Yukarıda anlattığımız şekilde muvazaalı bir protokolle bu yapılmayacak gösteriliyor )

(7) … elde edilecek fonun ilişkili taraflara borç ödemelerinde kullanılmayacağı beyan edilmiş olsa dahi, son dört dönem finansal tablolarında ilişkili taraflara olan borçlar ortalamasının bu borçlar dışındaki ortalamaya oranı % 20 den fazlaysa ( Bu ortalama : 256.8 Milyon TL / 403,5 Milyon TL olarak % 20 nin çok üstündedir )

ÖNEMLİ NİTELİKTE İŞLEM sayılıp ORTAKLARA AYRILMA HAKKI verilmesi gerektiği belirtilmektedir.

Tüm bu saikler göz önünde bulundurularak, Galatasaray Sportif A.Ş.nin İZAHNAME de belirtildiği şekilde % 300 bedelli sermaye artırımına gitmesinin, bizzat önceki başvuruda SPK tarafından koyulan kurallar, SPK Piyasası mevzuatı çerçevesinde ONAYLANMAMASI gerekmektedir.

Sermaye Piyasası Mevzuatına göre Önemli Nitelikte İşlem saylan 4 yıllık bilet devrinin ve Bedelli Sermaye Artırım kararının onaylanması amacıyla GENEL KURUL toplanması ve Ortaklara AYRILMA HAKKI tanınması gerekmektedir.

AYRILMA HAKKI sırasında uygulanacak fiyat, geçtiğimiz sene tarafınıza yapılan başvuru öncesindeki 30 gün ağırlıklı ortalaması olmalıdır. Çünkü Galatasaray Sportif A.Ş. KAP a yaptığı açıklamada bu başvurunun. önceki reddedilen Sermaye Artırım başvurusunun bir düzeltmesi olduğunu beyan etmiştir. Ayrıca Eylül 2012 den beri bu sermaye artırımının yapılacağı şeklideki açıklamalar ve çalışmalar hisse fiyatının % 50 den daha fazla düşmesine sebebiyet vermiştir. Yatırımcıların mağduriyetinin giderilmesi gerekmektedir.

Saygılarımızla

Isim : ………………………..

TC Kimlik No : ………………………

Adres : ……………………….

Tel : ………………………..

Cc. Sn. Bekir Sıtkı ŞAFAK, Sermaye Piyasası Kurulu Uyesi

Sn. Bülent GÖKREM, Sermaye Piyasası Kurulu Uyesi

Prof. Dr. Nurullah GENÇ, Sermaye Piyasası Kurulu Uyesi

Sn. Birol KÜLE, Sermaye Piyasası Kurulu Uyesi

Sn. Himmet KARADAĞ, Sermaye Piyasası Kurulu Uyesi

Sn. Murat KOÇ, Sermaye Piyasası Kurulu Uyesi

http://www.hanoglu1907.blogspot.com/2013/10/galatasarayn-usulsuz-sermaye-artrm-icin.html

Yorumlar

İsim: E-posta: Web:Yorumunuz:


reklam

etkinlik_takvimiHAFTALIK ETKİNLİK TAKVİMİ